Приложение № 1 към чл. 82, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети, когато е възможно използването на хиперлинкове.

Туроператор по настоящия туристически пакет, отговорен за изработката и качеството му –„Болкан Турбокс” ООД, със седалище и адрес на управление София обл., с.г. Елин Пелин, ул. „Средна гора”  №2,  регистрирано  по  Закона  за  търговския  регистър  с  ЕИК  175327091, представлявано от управителя Христиан Бояджиев, с Удостоврение за регистрация № 05979 за туроператор,  телефон 02/ 950 22 05, електронен адрес:  office@balkantourbox.com

 Предлаганата комбинация от туристически услуги представлява туристически пакет по смисъла на Директивата (ЕС) 2015/2302.

 Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. Дружеството „Болкан Турбокс” ООД  ще носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло.

 В съответствие със законовите изисквания дружеството  „Болкан Турбокс” ООД е предприело необходимите защитни мерки за възстановяване на Вашите плащания и ако в туристическия пакет е включен транспорт – за осигуряване на Вашето репатриране в случай на несъстоятелност.

 По-подробна информация за основните права по Директива (ЕС) 2015/2302 може да намерите на следния интернет адрес:
http://eur-lex.europa.eu/legal- content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302

На посочения интернет адрес,  пътуващият ще получи следната информация: Основни права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302:

 

1.   туристите ще получат цялата основна информация за туристическия пакет преди сключването на договора за туристически пакет.

2.   Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора.

3.   На туристите се предоставя телефонен номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат да се свържат с туроператора или с туристическия агент.

4.   туристите   могат   да   прехвърлят   туристическия   пакет   на   друго   лице   след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи, освен в случаите, когато това е изрично забранено при сключване на договора за туристически пакет.

5.   Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото), ако това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет.  Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет, туристът може да прекрати договора. Когато туроператорът си запази правото да увеличава цената, туристът има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи.

6.   Туристите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, и да получат пълно възстановяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената.

Когато преди започване на изпълнението на туристическия пакет отговорният за туристическия пакет търговец анулира туристическия пакет, туристите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми и ако е подходящо - съответното обезщетение.

7.  Преди започване на изпълнението на туристическия пакет, туристите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет.

8.   Туристите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.

9.   Когато след започване на изпълнението на туристическия пакет съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи.

10. Туристите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяването му, когато услугите не са предоставени в съответствие с  договора и това съществено засяга  изпълнението на туристическия  пакет,  а  туроператорът  не  е  отстранил

проблема.

11. Туристите имат право също и на намаление на цената и/или на обезщетение за претърпените вреди, в случай че туристическите услуги не са предоставени или са предоставени лошо.

12. Туроператорът трябва да окаже съдействие, ако пътуващият изпадне в затруднение.

13. Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. Дружеството „Болкан Турбокс” ООД се ползва със защита при несъстоятелност в "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД - 1592 София, бул. Христофор Колумб № 43, ЕИК 121265113, тел. +359 2/9651 525, 0700 17 241, https://www.euroins.bg/ образуванието, отговарящо за защита при несъстоятелност - застрахователно дружество). туристите могат да се обърнат към "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД - 1592 София, бул. Христофор Колумб № 43, ЕИК 121265113 , тел. +359 2 / 9651 525,  0700 17 241, https://www.euroins.bg/, ако изпълнението на услугите е отказано поради несъстоятелността на дружеството „Болкан Турбокс” ООД.

Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство, можете да намерите като линк към  Закона за туризма  на интернет страницата на Министерството на туризма.

С нас ще организирате лесно пътуване в близките държави, Европа и в повечето страни по света. Специалисти сме по почивки в Гърция, Турция и другите балкански страни. Повечето от големите хотелите сме посетили лично през годините и имаме директи впечатления. Към пакета добавяте транспорт и почивката за уикенда или командировката е готова! Заповядайте!