ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „БОЛКАН ТУРБОКС“ ООД, ЕИК 175327091

1.Дефиниции:

1.„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ“) физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

2.„Обработване на лични данни“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

3.3. „Политика за защита на личните данни“ (по-долу за краткост „Политиката“), за целите на този документ, представляват правилата за защита на личните данни, които правила са съобразени с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни ( по-долу за краткост „Регламента“) и се прилагат от „Болкан Турбокс“ ООД.

4.„Регистър с лични данни“ означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип;

5.„Получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

6.„Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

7.„Онлайн платформа“- виртуална единна среда за закупуване в реално време на самолетни билети, застраховки, екскурзии и ваканции, транспортни услуги /трансфери/, както и наемане на автомобили за временно ползване, до която имат достъп само регистрирани ползватели.

8.„Регистрирани ползватели на онлайн платформата“ са както доставчиците на следните услуги, а именно: на самолетни билети, застраховки, екскурзии и ваканции, транспортни услуги /трансфери/, предоставяне на автомобили за временно ползване, така и потенциалните купувачи на същите услуги, а именно: туристически агенции, тур оператори и корпоративни клиенти, които имат регистрация за ползване на онлайн платформата.

9.„Лица за контакт“ – физическо лице, посочено от регистриран ползвател на онлайн платформата, чрез което администраторът на платформата, както и останалите регистрираните ползватели могат да се свържат със същия.

10.„Отговорни лица“ – физическо лице, посочено от регистриран ползвател на онлайн платформата, което осъществява ръководни функции в последния.

11.„Служители на Дружеството“ – физически лица, наети на работа в „Болкан Турбокс“, сключили граждански или трудов договор със същото Дружество

1.ИНФОРМАЦИЯ за „Болкан Турбокс“ ООД

1.„Болкан Турбокс“ ООД, ЕИК 175327091, със седалище и адрес на управление: гр. София обл.,с.г. Елин Пелин, ул. Средна гора №2,  (по-долу „Болкан Турбокс“ „Дружеството“), е дружество, регистрирано в Република България, което е администратор и получател на лични данни, представлявано от управителите си Христиан Георгиев Бояджиев и Марияна Пенчева Коева.
2.„Болкан Турбокс“ обработва предоставените й лични данни законосъобразно и добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните в съответствие с принципите и изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (по-долу „Регламента“).

III. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ

1.„Болкан Турбокс“ обработва минимален обем „обикновени“ лични данни на физическите лица – лица за контакт и материалноотговорни лица („МОЛ“), посочени от ползвателите на сайта, а именно: име и фамилия.

2.„Болкан Турбокс“ обработва следните „обикновени“ лични данни на лицата, наети на работа по трудов или граждански договор при „Болкан Турбокс“, а именно: три имена, ЕГН, дата на раждане, адрес, номер на документ за самоличност.

3.„Болкан Турбокс“ обработва и данни като служебен адрес, служебен телефон, служебен имейл адрес (адрес на електронна поща) на лицата за контакт и МОЛ; имена на туристически агенции, на тур оператори, на търговски дружества, на хотели, техните регистрационни / лицензионни номера, седалища и адреси на управление, техни имейл адреси.

4.Болкан Турбокс не обработва специални категории лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

1.ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1.В зависимост от субекта на лични данни, „Болкан Турбокс“ обработва последните за следните цели:

1.1. данните на лицата за контакт и МОЛ се обработват  с цел:

– информиране на ползвателите на платформата за актуални оферти, предоставяни от платформата,

– отстраняване на проблеми и неясноти, възникнали в процеса на ползване на платформата.

– отговор на въпроси и искания, отправени от страна на съответния ползвател на платформата;

– изпълняване на сключените между „Болкан Турбокс“ и ползвателите на платформата договори.

1.2. освен за целите по предходната точка данните на лицата за контакт се обработват и за целите на  директния маркетинг, доколкото лицето за контакт получава информационен бюлетин за актуални оферти на „Болкан Турбокс“ от името на ЮЛ, което представлява.

1.3. данните на служителите на дружеството се обработват с цел изпълняване на законовите задължения на Дружеството, като работодател по трудови правоотношения, съответно като възложител по граждански договори.

1.V. СРОК НА ОБРАБОТВАНЕ

1.Срок за обработване на личните данни на лицата за контакт и отговорните лица

„Болкан Турбокс“ обработва личните данни на лицата за контакт и МОЛ само за периода от датата на подаване на формата за регистрация на ползвателя на платформата с посочени лице за контакт и МОЛ до датата на заличаване / промяна на лицето за контакт / МОЛ, по молба на съответния ползвател на платформата.

2.Срок за обработване на личните данни на работници / служители

2.1. „Болкан Турбокс“ обработва личните данни на служителите си в изпълнение на законовите си задължения да разработва и съхранява трудово досие на всеки работник / служител, в което съхранява всички документи, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение.

 

2.2. След прекаратяване на трудовото правоотношение „Болкан Турбокс“ съхранява документите от трудовото досие с изключение на ведомостите за заплати за срок от 3 години.

2.3. Ведомостите за заплати се съхраняват за срок от 50 г. по реда предвиден в Закона за Националния архивен фонд.

2.4. След изтичането на срока за съхранението на документите, които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд, същите се унищожават.

1.НАЧИН НА ОБРАБОТВАНЕ

1.„Болкан Турбокс“ съхранява документите, съдържащи лични данни, на технически (електронен) и хартиен носител.

2.„Болкан Турбокс“ поддържа регистър, в който регистър се отразява следната информация: име на юридическо лице ( по-долу „ЮЛ“) – ползвател на платформата, единен идентификационен код на ЮЛ, две имена на материално отговорно лице, адрес на ЮЛ, „индустрия“, „абривиетура“, ДДС номер, номер на лиценз, две имена на физическо лице за контакт, служебен телефон на лицето за контакт, служебен адрес на лицето за контакт, служебн имейл на лицето за контакт.

3.Онлайн регистърът съдържа минимално количество лични данни, а именно само две имена на МОЛ и на лицето за контакт.

VII. ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

1.„Болкан Турбокс“ обработва данните на лицата за контакт и МОЛ – служители / представители на туристически агенции, на тур оператори, на търговски дружества / на хотели или други юридически лица с оглед защитата на легитимните интереси на „Болкан Турбокс“ във връзка с изпълнението на договорите, сключени между „Болкан Турбокс“ и съответната туристическа агенция / тур оператор / търговско дружество / хотел или други юридически лица.

2.„Болкан Турбокс“ обработва данните на своите служители на основание сключени с тях трудови или граждански договори.

VIII. ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ

1. Право на достъп до личните данни на лицата за контакт и МОЛ имат служителите на „Болкан Турбокс“ при спазване на всички правила за защита и конфиденциалност, IT фирмата за поддръжка на онлайн платформата, както и трети лица в предвидените в закон случаи.

2.Личните данни на служителите на „Болкан Турбокс“, наети на граждански / трудови договори могат да бъдат разкрити на следните трети – лица – счетоводна фирма, водеща счетоводството на „Болкан Турбокс“ за целите на счетоводната дейност, на компетентните държавни органи в случаите, установени в българското законодателство и в правото на Европейския съюз.

1.Права на СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

1.Субектът на лични данни има право да получи от „Болкан Турбокс“ потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и информация относно:

– целите на обработване;

– какви категории лични данни се обработват;

– получатели, пред които данните ще бъдат разкрити;

– срока за съхранение или критерии на определенянето му;

– правото да иска коригиране

– право да иска изтриване на личните данни;

– правото да иска ограничаване на обработването на личните си данни;

– право на преносимост на данните

– правото да възрази срещу такова обработване;

– правото на жалба до надзорен орган;

– лицето, което е предоставило данните (това право касае само лицата за контакт, посочени от регистрираните ползватели на сайта).

2.ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ

Субектът на лични данни има право да поиска от „Болкан Турбокс“ да коригира данните му, както и да иска попълване на непълните лични данни.

3.ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ

3.1. Субектът на лични данни има право да поиска от „Болкан Турбокс“ да изтрие свързаните с него лични данни.

3.2. „Болкан Турбокс“ изтрива свързаните със субекта лични данни по негово искане когато:

– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

– субектът на данните оттегля своето съгласие, в случаите когато основанието за обработване на данните е само и единствено това съгласие и няма друго основание за тяхното обработване;

– личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

– личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

3.3. Когато субектът е поискал изтриване, „Болкан Турбокс“, предприема всички необходими мерки, за да уведоми администраторите, обработващи личните данни, че субектът на данните е поискал изтриване от тези администратори на всички връзки, копия или реплики на тези лични данни.

3.4. Субектът има право да окаже получаване на бъдещи информационни имейли чрез автоматично отписване (URL) всеки път, когато получава имейл от „Болкан Турбокс“.

4.ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО

4.1. Субектът на данните има право да изиска от „Болкан Турбокс“ ограничаване на обработването, когато е налице една от следните хипотези:

1.a) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на а да провери точността на личните данни;

б) обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

в) „Болкан Турбокс“ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

г) субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от Регламента в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

4.2. В случаите на ограничаване на обработването, личните данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието на субекта на данните или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава членка.

4.3. „Болкан Турбокс“ информира субектът, поискал ограничаването преди отмяната на същото ограничаване на обработването.

5.ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ

5.1. Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, в случите когато:

– обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и

– обработването се извършва по автоматизиран начин.

5.2. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

6.ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО

6.1. В случаите, в които „Болкан Турбокс“ обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „е“, а именно; за целите  на легитимните си интереси или на трета страна, субектът на данните има право на възражение срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него.

6.2. В този случай „Болкан Турбокс“ прекратява обработването освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

6.3.Болкан Турбокс“ уведомява Потребителя, че уеб страницата www.balkantourbox.com ИЗПОЛЗВА „Бисквитки“.

1.НАЧИН НА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА

1.Субектът на лични данни отправя своите искания, запитвания и възражения до „Болкан Турбокс“ на имейл office@balkantourbox.com

2.Исканията / запитванията / възраженията на субекта на данни могат да се отправят писмено до „Болкан Турбокс“ на посочения адрес за контакт: гр. София обл.,с.г. Елин Пелин, ул. Средна гора №2.

3.Исканията / запитванията / възраженията могат да бъдат отправени и по електронен път на имейл office@balkantourbox.com

4.Исканията / запитванията / възраженията се отправят лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.

5.Исканията / запитванията / възраженията съдържат: име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице; описание на искането; предпочитана форма за предоставяне на информацията писмено, устно, по електронен път; подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция / имейл за кореспонденция.

6.ри подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално завереното пълномощно.

7.„Болкан Турбокс“ се произнася по исканията, запитванията и възраженията на субектите на лични данни в срок до 1 /един/ месец, считано от получаването на искането, и в същия срок уведомява субекта за резултата, като изпраща съобщение по имейла за контакт, посочен от субекта на данни.

8.„Болкан Турбокс“ предоставя поисканата от субекта информация писмено, устно или по електронен път със съобщение по имейл, в зависимост от изрично посочения от субекта начин.

9.„Болкан Турбокс“ съобщава за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработване на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. „Болкан Турбокс“ информира субекта на данните относно тези получатели, ако субектът на данните поиска това.

10.„Болкан Турбокс“ предоставя исканата информация на субекта на данните безплатно.

11.„Болкан Турбокс“ има право да изиска заплащането на такса от страна на субекта на данните или да откаже да предприеме действия по искането когато исканията на субект за явно неоснователни или прекомерни поради своята повтаряемост.

12.Когато „Болкан Турбокс“ има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане, може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните.

13.За исканията / запитванията / възраженията „Болкан Турбокс“ води нарочен регистър, в който се отбелязва накратко какво е съдържанието на искането / запитването / възражението, кой е субектът, който го отправя, дата на получаване на исканията / запитванията / възраженията, дата на произнасяне по последните от страна на „Болкан Турбокс“, дата на уведомяване, кратко изложение на съдържанието на произнасянето.

14.Уебсайтът на „Болкан Турбокс“ – www.balkantourbox.com може да съдържа връзки към уебсайтове, собственост на трети страни. Тези уебсайтове имат собствени политики за защита на личните данни, с които „Болкан Турбокс“ препоръчва на субектите да се запознаят. „Болкан Турбокс“ не носи отговорност, свързана с политиките за защита на личните данни на тези уебсайтове и ползването на такива сайтове е на риск на субекта.

15.Всяка година „Болкан Турбокс“ провежда периодичен преглед относно необходимостта от обработване на личните данни, съответно относно необходимостта от тяхното заличаване.

16.Потребителят може да се свърже с „Болкан Турбокс“  на следния имейл (електронна поща): office@balkantourbox.com

1.Заключителни разпоредби

 За неуредените от тази Политика случаи се прилагат разпоредбите на Регламента и българското законодателство.

С нас ще организирате лесно пътуване в близките държави, Европа и в повечето страни по света. Специалисти сме по почивки в Гърция, Турция и другите балкански страни. Повечето от големите хотелите сме посетили лично през годините и имаме директи впечатления. Към пакета добавяте транспорт и почивката за уикенда или командировката е готова! Заповядайте!