Договор за организирано туристическо пътуване

Днес ____.____.200__г., в град София/............................................, се сключи настоящият договор между:

  1. “Болкан Турбокс” ООД, със седалище и адрес на управление - София, ул.“Лайош Кошут” Nо.33, Удостоверение за регистрация РКК – 01 - 5979/16.11.2007г., Булстат:175327091, наричано “Туроператор”, чрез Турагент ............................................ ф.д. №............./.............г., при ................, седелище и адрес .................... ....................................................................., Удостоверение за регистрация № .........../...........г. от една страна и;
  2. ................................................................................................., ЕГН ............................., л.к. №......................., изд. на ..................... от МВР - .........................., задгр. пасп. № ............................/....................., жив. в .........................................................................................................................................................................., дом./служ. тел:.........................../.........................., моб.тел..............................., e-mail ...................................., Месторабота:............................................, наричан/а “Потребител”, лично за себе си, а също в полза на-  

........……................................................................................., ЕГН ..............................., задгр. п. ............................,
........……................................................................................., ЕГН ..............................., задгр. п. ............................,
........……................................................................................., ЕГН ..............................., задгр. п. ............................,

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

  1. С договора за организирано пътуване Туроператорът се задължава да предостави туристическо пътуване (ТП) с обща цена на Потребителя (Турист) срещу заплащане на определена цена и в съответствие със Закон за туризма (ЗТ) и приложимото към договора законодателство.

Фирма, седалище, адрес на управление, номер на лиценза на превозвача (определя се допълнително от Т-ра) .................................................................................................................................................................................

ТръгванеВръщанеТранспортни средстваМаршрутПристигане
         
         

ПрестойНощувкиХотелВид стаяПансион
         
         

Вид и категория на заведенията за хранене и развлечения - ............................................................................….........;
Брой и вид на храненията, включени в туристическото пътуване - ...............................................................................;
Посещения, екскурзии, трансфери и други услуги, включени в общата цена - .............................................................. ......................................................................................................................................................................................;
Специфични изисквания относно пътуването: ................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................;
Медицинска  застраховка по чл. 30, ал. 5 ЗТ - ...............................................................................................................;
“Болкан Турбокс” ООД е сключил застрахователен договор № 14 595 1315 0000448639 валидна до 24.08.2015 г. на ЗК Армеец АД, покрити рискове, съгласно ПМС №247/01.11.2002г. и застрахователен лимит – 25 000 лева;
Когато Туроп. направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора, Туристът има всички права, предвидени в ЗТ, включително да приеме или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетения.
Дължима сума:.................................................................................    Визи........................ ф. №............................  
Предплата:.............................. (....до дата: ...........................................................................) ф. №............................    Доплащане: ............................ (....до дата....................................................................) ф. №............................
Туристът дължи предплата от 50% при подписване на договора, освен ако не е уговорено друго. Пълното плащане се извършва в срок до 15 работни дни до началото на ТП в офис на Туроператорът, респективно Турагента, с пощенски запис или по банков път – б. с-ки: Булбанк АД, BIC код – UNCRBGSF, сметка лева – BG16UNCR70001500410235 , EURO – BG05UNCR70001500410239 ;
Туристът декларира, че преди подписване на договора му е предоставена информацията по чл.чл. 28, 29 от ЗТ.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.
Неразделна част от настоящият договор са Общи условия на “Болкан Турбокс” ООД за организирани туристически пътувания, с които Туриста декларира, че се е запознал, приема ги и е получил преди подписване на договора.


Туроператор:.................................................                           Турист:.......................................................

При нас ще резервирате лесно - самолетни билети, стаи в над 200 хиляди хотела в света, почивка в Гърция, почивка в Турция, почивки в България, море в Хърватска, хотели  в Черна Гора, екскурзия в чужбина, круизни пътувания, конферентни прояви.
Лиценз за туроператор с Удостоверение за регистрация № РКК-01-05979. Застраховка на туроператора по ЗТ с полица № 0650000185/001 валидна до 23.08.2019 г. на ЗД Евроинс АД.
Уважаеми клиенти, информацията за категорията на хотелите, представени в wwwbalkantourboxcom  не е официална, а е мнение за ниво на обслужване на потребители на balkantourboxcom и служители на фирмата. Информацията, публикувана на сайта е с информативна и рекламна цел и е възможно да има допуснати грешки, неточности и пропуски. Съгласно ЗТ за достоверна и вярна се счита информацията, предоставена в офиса на фирмата или от оторизираните агенти.