Договор за туристически пакет

Днес ____.____.201__г., в град София/............................................, се сключи настоящият договор между:

“Болкан Турбокс” ООД, със седалище и адрес на управление - София обл.,с.г. Елин Пелин ул.“Средна гора №2”, Удостоверение за регистрация РКК – 01 - 5979/16.11.2007г., Булстат:175327091, наричано “Туроператор”, чрез Турагент ............................................ ф.д. №............./.............г., при ................, седелище и адрес .................... ....................................................................., Удостоверение за регистрация № .........../...........г. от една страна и;

................................................................................................., ЕГН ............................., л.к. №......................., изд. на ..................... от МВР - .........................., задгр. пасп. № ............................/....................., жив. в .........................................................................................................................................................................., дом./служ. тел:....................................., моб.тел..............................., e-mail ......................................., наричан/а “Потребител”, лично за себе си, а също в полза на:

........……................................................................................., ЕГН ..............................., задгр. п. ............................,

........……................................................................................., ЕГН ..............................., задгр. п. ............................,

........……................................................................................., ЕГН ..............................., задгр. п. ............................,

 

I.         ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

С договора за организирано пътуване Туроператорът се задължава да предостави туристически пакет (ТП) с обща цена на Потребителя (Турист) срещу заплащане на определена цена и в съответствие със Закон за туризма (ЗТ) и приложимото към договора законодателство.

Фирма, седалище, адрес на управление, номер на лиценза на превозвача (определя се допълнително от Т-ра) .................................................................................................................................................................................

Тръгване

Връщане

Транспортни средства

Маршрут

Пристигане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Престой

Нощувки

Хотел

Вид стая

Пансион

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид и категория на заведенията за хранене и развлечения - ............................................................................….........;
Брой и вид на храненията, включени в туристическия пакет...........................................................................................

Медицинска  застраховка по ЗТ - ...............................................................................................................;

“Болкан Турбокс” ООД е сключил застрахователен договор по чл.97 ЗТ със  ЗД „Евроинс” АД с полица № 0650000185/002 валидна до 23.08.2020 г., покрити рискове, съгласно ПМС №247/01.11.2002 г.;

Когато Туроператорът направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора, Туристът има всички права, предвидени в ЗТ, включително да приеме или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетения.

Дължима сума:.................................................................................    ........... ф. №............................  

Предплата:.............................. (........................................................до дата:.........................) ф. №............................    Доплащане: ............................ (........................................................до дата:.........................) ф. №............................

Туристът дължи предплата от 50% при подписване на договора, освен ако не е уговорено друго. Пълното плащане се извършва в срок до 31 работни дни до началото на пакета или ………………………………………. по банков път – банкови сметки: Булбанк АД, BIC код – UNCRBGSF, сметка лева – BG16UNCR70001500410235, EURO – BG05UNCR70001500410239.
Туристът декларира, че преди подписване на договора му е предоставена инфопрмация по чл.чл. 28, 29 от ЗТ. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.
2. Неразделна част от настоящия договорн са Общите условия на “Болкан Турбокс” ООД за туристически пакет, организирани тур. пътувания, с които Туриста декларира, че се запознал, приема ги и е получил преди подписване на договора.
I Декларации:

1. Потребителят/-те/ декларира, че предоставените от тях лични данни (три имена на латиница, дата на раждане, ЕГН, номер на лична карта, дата на издаване на лична карта, дата на валидност на лична карта, номер на паспорт, дата на издаване на паспорта, дата на валидност на паспорта, адрес, телефон, е-мейл и настаняване) са коректно изписани, което обстоятелство същите потвърждават с подписването на настоящия договор.

2. С подписването на настоящия договор:

1.1 Потребителят/-те/ декларира/т, че е /са запознати/ с Общите условията за туристически пакте, организирано пътуване, представляващи неразделна част от настоящия договор, като същите дефинират правата и задълженията на Потребителят/-те/ и Туроператора в рамките на Туристическия пакет. Подписването на договора от страна на Потребителят/-те/, удостоверява приемането и запознаването му със условията на Туристическия пакет, както и декларира, че ще спазва стриктно правата и задълженията регламентирани в него.
2.2 С подписването на настоящия договор, Потребителят/-те/ потвърждава, че преди сключване на настоящия договор в писмен вид е получил Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети, съгласно Приложение №1 към чл.82, ал1 от Закона за туризма и Туроператорът е изпълнил е изпълнил задължението си за предоставяне на тази информация съгласно пълните условия на задължителната застраховка „Медицински разходи за болест и злополука” за пътувания извън страната на Застрахователно дружество „Евроинс” АД и му е предоставен Сертификат от сключена „ Застраховка за отговорност на туроператора” към ЗД „Евроинс” АД.
3.3 Потребителят/-те/ декларират, че са запознати с удостоверение за поверителност изготвено, съгласно изискванията на влезлия в сила Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (60РК).

Договорът се подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от Страните.


Туроператор:.................................................                              Турист:.......................................................

©

 

 

При нас ще резервирате лесно - самолетни билети, стаи в над 200 хиляди хотела в света, почивка в Гърция, почивка в Турция, почивки в България, море в Хърватска, хотели  в Черна Гора, екскурзия в чужбина, круизни пътувания, конферентни прояви.
Лиценз за туроператор с Удостоверение за регистрация № РКК-01-05979. Застраховка на туроператора по ЗТ с полица № 0650000185/001 валидна до 23.08.2019 г. на ЗД Евроинс АД.
Уважаеми клиенти, информацията за категорията на хотелите, представени в wwwbalkantourboxcom  не е официална, а е мнение за ниво на обслужване на потребители на balkantourboxcom и служители на фирмата. Информацията, публикувана на сайта е с информативна и рекламна цел и е възможно да има допуснати грешки, неточности и пропуски. Съгласно ЗТ за достоверна и вярна се счита информацията, предоставена в офиса на фирмата или от оторизираните агенти.