Договор за наем на автомобил

No..................../201...г.            Дата .....................

 

Днес ____.____.201__г., в град София/............................................, се сключи настоящият договор между:

  1. “Болкан Турбокс” ООД, със седалище и адрес на управление - София, ул.“Лайош Кошут” Nо.33, Удостоверение за регистрация РКК – 01 - 5979/16.11.2007г., Булстат: 175327091, наричано “Туроператор”, чрез Турагент ............................................ ф.д. №............./.............г., при ................, седелище и адрес .................... ....................................................................., Удостоверение за регистрация № .........../...........г. от една страна и;
  2. .................................................................................................,ЕГН........................, л.к. №......................., изд. на ..................... от МВР - .........................., задгр. пасп. № ............................/....................., жив. в .........................................................................................................................................................................., дом./служ. тел:.........................../.........................., моб.тел..............................., e-mail ...................................., Месторабота:............................................, наричан/а по долу НАЕМАТЕЛ, от друга страна, се подписа настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Наем на автомобил собственост или осигурен от Балкан Турбокс ООД.

 

Данни на автомобила: Марка ................, модел............................, рег. №.......................,
Шаси ......................................................, двиг. № ...................................., застрахователна полица................................................................
Гориво ...............................,  Клас ..............................., цвят ...............,

Място на отдаване ......................................., Дата на отдаване .....................................
Място на връщане ........................................, Датат на връщане ......................................

Брой дни ................, Цена на ден ...................., Общо наем ............................ с вкл. ДДС

Други условия: Такса доставка ................., такса връщане .............., ТОО ............

Обща сума дължима от наемателя по договора ...................................................., словом...................................................................................................................................
ДДС ...................., Курс на БНБ ...................., Депозит-гаранция ......................................

 

Лице упълномощено да управлява автомобила /втори шофьор/: ...................................
.....................................................................ЕГН..........................Л.К................................,
валидна до...................., изд. от..............................
Свидетелство за управление на МПС №..............................., валидно до........................
Адрес:........................................................................................., тел....................................

Протокол за приемане на автомобила от НАЕМАТЕЛЯ:

Документи................................................
Резервна гума..........................................
Пожарогасител........................................
Ключ за гуми...........................................
Аптечка.....................................................
Триъгълник...............................................
Вериги.........................................................
Крик............................................................
Гориво при приемане............................................, КМ при приемане.............................

Дата:...............................

 

Протокол за приемане на автомобила от НАЕМОДАТЕЛЯ:

Документи ................................................
Резервна гума ..........................................
Пожарогасител ........................................
Ключ за гуми ...........................................
Аптечка .....................................................
Триъгълник ...............................................
Вериги .........................................................
Крик ............................................................
Гориво при приемане ............................................, КМ при приемане.............................

Дата: ...............................

 

 

НАЕМАТЕЛ:                                              НАЕМОДАТЕЛ:
Подпис/.........................................                Подпис/.........................................................

При нас ще резервирате лесно - самолетни билети, стаи в над 200 хиляди хотела в света, почивка в Гърция, почивка в Турция, почивки в България, море в Хърватска, хотели  в Черна Гора, екскурзия в чужбина, круизни пътувания, конферентни прояви.
Лиценз за туроператор с Удостоверение за регистрация № РКК-01-05979. Застраховка на туроператора по ЗТ с полица № 0650000185/001 валидна до 23.08.2019 г. на ЗД Евроинс АД.
Уважаеми клиенти, информацията за категорията на хотелите, представени в wwwbalkantourboxcom  не е официална, а е мнение за ниво на обслужване на потребители на balkantourboxcom и служители на фирмата. Информацията, публикувана на сайта е с информативна и рекламна цел и е възможно да има допуснати грешки, неточности и пропуски. Съгласно ЗТ за достоверна и вярна се счита информацията, предоставена в офиса на фирмата или от оторизираните агенти.