Договор за Хотелско настаняване

Днес ____.____.200__г., в град София/............................................, се сключи настоящият договор между:

  1. “Болкан Турбокс” ООД, със седалище и адрес на управление - София, ул.“Лайош Кошут” Nо.33, Удостоверение за регистрация РКК – 01 - 5979/16.11.2007г., Булстат:175327091, наричано “Туроператор”, чрез Турагент ............................................ ф.д. №............./.............г., при ................, седелище и адрес .................... ....................................................................., Удостоверение за регистрация № .........../...........г. от една страна и;
  2. ................................................................................................., ЕГН ............................., л.к. №......................., изд. на ..................... от МВР - .........................., задгр. пасп. № ............................/....................., жив. в .........................................................................................................................................................................., дом./служ. тел:.........................../.........................., моб.тел..............................., e-mail ...................................., Месторабота:............................................, наричан/а “Потребител”, лично за себе си, а също в полза на-  

........……................................................................................., ЕГН ..............................., задгр. п. ............................,
........……................................................................................., ЕГН ..............................., задгр. п. ............................,
........……................................................................................., ЕГН ..............................., задгр. п. ............................,

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

  1. С договора за Хотелска настаняване Туроператорът се задължава да предостави услугата – Хотелско настаняване на Потребителя (Турист) срещу заплащане на определена цена и в съответствие със Закона за туризма (ЗТ) и приложимото към договора законодателство.

Престой

Нощувки

Хотел

Вид стая

Пансион

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид и категория на заведенията за хранене и развлечения - ............................................................................….........;
Специфични изисквания относно пътуването: ................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................;
Медицинска  застраховка по чл. 30, ал. 5 ЗТ - ...............................................................................................................;
“Болкан Турбокс” ООД е сключил застрахователен договор по ЗТ 14 595 1315 0000448639 валидна до 24.08.2015 г. на ЗК Армеец АД, покрити рискове, съгласно ПМС №247/01.11.2002г. и застрахователен лимит – 25 000 лева;
Когато Туроператорът направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора, Туристът има всички права, предвидени в ЗТ, включително да приеме или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетения.
Дължима сума:................................................................................. ........... ф. №............................  
Предплата:.............................. (........................................................до дата:.........................) ф. №............................    Доплащане: ............................ (........................................................до дата:.........................) ф. №............................

Туристът дължи предплата от 50% при подписване на договора, освен ако не е уговорено друго. Пълното плащане се извършва в срок до 15 работни дни до началото на ТП в офис на Туроператорът, респективно Турагента, с пощенски запис или по банков път – банкови сметки: Булбанк АД, BIC код – UNCRBGSF, сметка лева – BG16UNCR70001500410235, USD – BG48UNCR70001500410241 , EURO – BG05UNCR70001500410239.

II. НЕУСТОЙКИ И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

При отказ на Туриста от услуга по причини, които не са свързани с неизпълнение от Туроператора на неговите задължения, то внесената сума се възстановява изцяло, в срок от седем работни дни, като от нея се удържат/могат да бъдат претендирани следните неустойки, в процент от стойността на ТП: до 3 месеца – 0%; до 31 дни преди датата на пътуване – 25%; от 29 до 16 дни – 50%; от 15 до 8 дни – 80%; по-малко от 7 дни до началото на ТП – 100%, от пълната стойност на ТП;

Туристът декларира, че преди подписване на договора му е предоставена информацията по чл.чл. 28, 29 от ЗТ.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящият договор са Общи условия на “Болкан Турбокс” ООД за организирани туристически пътувания, с които Туриста декларира, че се е запознал, приема ги и е получил преди подписване на договора.


Туроператор:.................................................                           Турист:.......................................................
При нас ще резервирате лесно - самолетни билети, стаи в над 200 хиляди хотела в света, почивка в Гърция, почивка в Турция, почивки в България, море в Хърватска, хотели  в Черна Гора, екскурзия в чужбина, круизни пътувания, конферентни прояви.
Лиценз за туроператор с Удостоверение за регистрация № РКК-01-05979. Застраховка на туроператора по ЗТ с полица № 0650000185/001 валидна до 23.08.2019 г. на ЗД Евроинс АД.
Уважаеми клиенти, информацията за категорията на хотелите, представени в wwwbalkantourboxcom  не е официална, а е мнение за ниво на обслужване на потребители на balkantourboxcom и служители на фирмата. Информацията, публикувана на сайта е с информативна и рекламна цел и е възможно да има допуснати грешки, неточности и пропуски. Съгласно ЗТ за достоверна и вярна се счита информацията, предоставена в офиса на фирмата или от оторизираните агенти.