Извлечение от Общи условия на “Болкан Турбокс ” ООД за Туристически пакет /организирано пътуване/(ТП)

и тяхната продажба на крайни клиенти – туристи

I.              ЗАПИСВАНЕ

 1. Туристът има право да извърши временна резервация чрез попълване на резервационна форма за туристически пътувания-ТП, включително по телефона. В такъв случай, тя се пази до 2 работни дни, след което трябва да бъде потвърдена, чрез заплащане на депозит.

Информацията, предоставяна в офисите на Туроператора е меродавна и се ползва с приоритет пред тази, която може да бъде почерпена от други информационни източници (интернет, рекламни брошури, радио и тв-предавания и т.н.).

 1. Резервация се прави само след заплащане на депозит в размер на 50% на човек за всички пътувания. Останалата сума в размер на 50% се заплаща минимум 15 /петнадесет/ работни дни преди датата на отпътуване, освен ако не е уговорено друго.
 2. Договорът за организирано туристическо пътуване (ДОТП) обвързва “Болкан Турбокс” ЕООД за изпълнение на задълженията му само при препотвърждаване от Туроператора на направената временна резервация, в рамките на два работни дни. Когато междувременно е подписан договор се приема, че е сключен под отлагателно условие, с оглед очакваното потвърждение, а в случай, че липсва такова, Туроператорът предлага други възможности, които Потребителя може да приеме или откаже, без да дължи неустойка или обезщетения.
 3. В срок между 10 и 7 работни дни преди началото на пътуването е необходимо Туристът да посети офиса на  Туроператора, в който е сключен договора, за да му бъде предоставена информацията по чл.32 от Закон за туризма.
 4. Туроператорът поема задължението да подготви, обезпечи и осъществи ТП. Туристът е длъжен да окаже пълно съдействие на Туроператора, включително като представи необходимите документи, за осъществяване на ТП.
 5. Туроператорът не гарантира получаването на виза, а поема само задължението да осигури необходимите формуляри и внесе исканите от Туриста документи пред компетентните органи и служби, включително като извършва уведомяване за необходимостта от интервю. Туристът отговаря за редовността и точното оформление на своя задграничен паспорт.
 6. Туристът е в правото и задължението си да се запознае подробно с валутно-митническия режим и условията за напускане/влизане в Р България.

II.             ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ, ВИЗОВИ УСЛУГИ И ЗАСТРАХОВАНЕ

Турист под 18 годишна възраст, пътуващ с един от родителите или без родител, задължително трябва да притежава и представи на граничните власти, пълномощно, удостоверяващо съгласието на родителите/другия родител за пътуване зад граница. 

 1. Туристът е длъжен да заплаща допълнителните услуги, не влизащи в стойността на туровете, отделно.
 2. Туроператорът извършва настаняването в съответното превозно средство по реда на записването. Изключения са възможни при инвалиди, бременни жени, с оглед на възрастта, здравословното състояние на Туриста и други подобни.
 3. Туроператорът установява цените и всички останали условия на продаваните ТП и своевременно предприема необходимите мерки за известяването на техните изменения. Туроператора има право да променя крайната цена в договора, когато след сключването му се променят с не по-малко от 3% компоненти, участващи във формиране стойността на съответната екскурзия (превоз, хотел, ресторант, курсови разлики и т.н.).
 4. В случай на несвоевременно заплащане, Туроператорът има право да изменя условията на ТП или да анулира извършената резервация със съответните последици.
 5. Туроператорът извършва медицинско застраховане на Туриста, заминаващ извън пределите на Република България, което е включено в цената на ТП и е валидно за времето на пребиване в чужбина за периода, посочен в договора.

Пожелание на Туриста, срещу допълнително заплащане, се извършва застраховка на по-високо ниво и/или с Аssistance.

Туристът е в правото и задължението си да се запознае подробно с предоставената му застрахователна полица.

 1. Туристът има право в едномесечен срок, преди началото на ТП да прехвърля своите права и задължения по договора на трето лице, като уведомява писмено в тридневен срок Туроператора и остава солидарно отговорен за всички произтичащи задължения. В тези случаи, наред с другите възможни разходи, се дължи на Туроператора административна такса за прехвърлянето, в размер на действителните разходи, но не по-малко от 30 лв. на лице.
 2. Лицето, подписало ДОТП, представлява интересите на всички Туристи, чиито имена фигурират в договора, като отговаря за техните лични данни, а така също за изпълнение на всички задължения по договора, както и подпомага 3-те лица да окажат съдействие за провеждане на ТП.
 3. Когато договорът е сключен чрез Турагент, то за информация, контакти, както и при евентуално възникнали проблеми и/или рекламации, Туристите се обръщат първо към него и само при невъзможност за разрешаването им към Туроператора. Всички уведомявания, съобщения и кореспонденция между страните се извършват в офиса на Туроператора, където е сключен договора, респективно - посочените от Туриста адрес, тел. и e-mail.
 4. Във върховия период на туристическия сезон, Туроператорът може да извършва замяна на хотела, с такъв от същата или по-висока категория, по същата дестинация, без промяна на общата цена на ТП.
 5. При липса на минимален брой туристи (само ако е указан в съответната оферта) на Туриста се предлага допълнително заплащане за индивидуално пътуване, преориентиране за друга група или маршрут, а в срок до 10 дни, преди началото, Туроператорът, след като уведоми потребителя, има право да отмени пътуването, като възстановява цялата сума, без да се дължат взаимни неустойки и/или обезщетения.
 6. При отказ на Туриста от ТП по причини, които не са свързани с неизпълнение от Туроператора на неговите задължения, то внесената сума се възстановява изцяло, в срок от четиринадесет дни, като от нея се удържат/могат да бъдат претендирани следните неустойки, в процент от стойността на ТП по стандартни цени - до 3 месеца – 0%; до 30 дни преди датата на пътуване – 30%; от 29 до 16 дни – 60%; от 15 до 8 дни – 80%; по-малко от 7 дни до началото на ТП – 100%, от пълната стойност на ТП; Специални цени, заплащане се пълната стойност при резервация, без промени и анулация.

III.           УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И АНУЛИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ТУРОВЕ

IV.            НЕУСТОЙКИ И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

Незаплащането в срок на пълната стойност на избраното ТП се счита за отказ на Туриста с предвидените в тази точка последици.

 1. Туроператорът не носи отговорност за изменението на летището за излитане, времето на полета, замяната на типа самолет, извършени от авиокомпанията. Аналогично се прилага разпоредбата и когато се използва друг вид транспорт.
 2. В случай нарушение на законодателството, в която и да е страна от програмата, от Туриста и/или неуважително отношение към социалния строй, обичаите, традициите, религиозните вярвания, несъблюдаване на правилата за лична безопасност, то отговорността се носи изцяло, от и за сметка на съответното лице – нарушител. Когато по аналогични причини, с решение на властите или отговорни лица, на Туриста е отказана възможността да напусне или влезе, в страна от програмата, а също, възможността за превоз или престой в резервиран хотел, вследствие на което ТП е било осъществено, изцяло или частично, без съответния турист, Туроператорът не носи отговорност.

Туроператорът не носи отговорност, когато поради обстоятелствата, изложени по-горе, се е достигнало до закъснение, с повече от 30 (тридесет) минути, на пътуващата група, вследствие на което ТП е било осъществено, изцяло или частично, без съответния турист.

Туроператорът не носи отговорност за настъпили усложнения в провеждането на мероприятието (напр. : непотвърдени резервации за полети и хотели) при промяна по желание на Туриста на първоначалните условия на пътуването (маршрут, времетраене, часове на полети, дати на пътуване и т.н.) в границата от 30 дни преди датата на заминаване.

При наличие на форсмажорни обстоятелства, поради които не може да бъде осъществено или продължено ТП, и настъпили след пълно или частично заплащане на ТП от страна на Туроператора на своите контрагенти, Туроператорът се задължава да изплати на Туриста сума, равностойна на възстановената от партниращия контрагент (туроператор, хотелиер, превозвач и т.н./ в 10 дневен срок от получаването и.

Туроператорът не отговаря за багажа на Туриста (изчезване, загубване, повреждане и т.н.), нито за неговото съдържание, както и не компенсира стойността на услугите, за които Туристът е могъл, но не се е възползвал.

Сумата, изплащана от Туроператора в качеството си на обезщетение за вреди не може да превишава стойността на ТП. При наличието на международни договори, в сила за Република България, отговорността за вреди се ограничава до предвидения там размер, съгласно разпоредбата на чл.40, ал.2 от ЗТ, но не повече от стойността на ТП.

V.             РЕКЛАМАЦИИ

 1. В случай на неточно изпълнение на договора, установено по време на пътуването или престоя, Туристът е длъжен незабавно да уведоми и запознае Туроператора с възникналия проблем. Всички рекламации се отбелязват на мястото, където е станало произшествието, като се съставя констативен Протокол, подписан от лица, компетентни или оторизирани да удостоверят съответните факти и обстоятелства.
 2. Рекламации на Туриста, по повод предоставеното качество и изпълнението на ТП, трябва да се извършат писмено, в 14 дневен срок от момента на завършването на ТП. Туроператорът разглежда получената рекламация в едномесечен срок.
 3. Извършването на рекламация е предпоставка за търсенето на отговорност по съдебен ред.

©

 

Приложение № 1 към чл. 82, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети, когато е възможно използването на хиперлинкове.

Туроператор по настоящия туристически пакет, отговорен за изработката и качеството му –„Болкан Турбокс” ООД, със седалище и адрес на управление София обл., с.г. Елин Пелин, ул. „Средна гора”  №2,  регистрирано  по  Закона  за  търговския  регистър  с  ЕИК  175327091, представлявано от управителя Христиан Бояджиев, с Удостоврение за регистрация № 05979 за туроператор,  телефон 02/ 950 22 05, електронен адрес:  office@balkantourbox.com

 Предлаганата комбинация от туристически услуги представлява туристически пакет по смисъла на Директивата (ЕС) 2015/2302.

 Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. Дружеството „Болкан Турбокс” ООД  ще носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло.

 В съответствие със законовите изисквания дружеството  „Болкан Турбокс” ООД е предприело необходимите защитни мерки за възстановяване на Вашите плащания и ако в туристическия пакет е включен транспорт – за осигуряване на Вашето репатриране в случай на несъстоятелност.

 По-подробна информация за основните права по Директива (ЕС) 2015/2302 може да намерите на следния интернет адрес:
http://eur-lex.europa.eu/legal- content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302

На посочения интернет адрес,  пътуващият ще получи следната информация: Основни права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302:

 

1.   туристите ще получат цялата основна информация за туристическия пакет преди сключването на договора за туристически пакет.

2.   Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора.

3.   На туристите се предоставя телефонен номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат да се свържат с туроператора или с туристическия агент.

4.   туристите   могат   да   прехвърлят   туристическия   пакет   на   друго   лице   след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи, освен в случаите, когато това е изрично забранено при сключване на договора за туристически пакет.

5.   Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото), ако това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет.  Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет, туристът може да прекрати договора. Когато туроператорът си запази правото да увеличава цената, туристът има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи.

6.   Туристите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, и да получат пълно възстановяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената.

Когато преди започване на изпълнението на туристическия пакет отговорният за туристическия пакет търговец анулира туристическия пакет, туристите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми и ако е подходящо - съответното обезщетение.

7.  Преди започване на изпълнението на туристическия пакет, туристите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет.

8.   Туристите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.

9.   Когато след започване на изпълнението на туристическия пакет съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи.

10. Туристите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяването му, когато услугите не са предоставени в съответствие с  договора и това съществено засяга  изпълнението на туристическия  пакет,  а  туроператорът  не  е  отстранил

проблема.

11. Туристите имат право също и на намаление на цената и/или на обезщетение за претърпените вреди, в случай че туристическите услуги не са предоставени или са предоставени лошо.

12. Туроператорът трябва да окаже съдействие, ако пътуващият изпадне в затруднение.

13. Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. Дружеството „Болкан Турбокс” ООД се ползва със защита при несъстоятелност в "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД - 1592 София, бул. Христофор Колумб № 43, ЕИК 121265113, тел. +359 2/9651 525, 0700 17 241, https://www.euroins.bg/ образуванието, отговарящо за защита при несъстоятелност - застрахователно дружество). туристите могат да се обърнат към "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД - 1592 София, бул. Христофор Колумб № 43, ЕИК 121265113 , тел. +359 2 / 9651 525,  0700 17 241, https://www.euroins.bg/, ако изпълнението на услугите е отказано поради несъстоятелността на дружеството „Болкан Турбокс” ООД.

Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство, можете да намерите като линк към  Закона за туризма  на интернет страницата на Министерството на туризма.

С нас ще организирате лесно пътуване в близките държави, Европа и в повечето страни по света. Специалисти сме по почивки в Гърция, Турция и другите балкански страни. Повечето от големите хотелите сме посетили лично през годините и имаме директи впечатления. Към пакета добавяте транспорт и почивката за уикенда или командировката е готова! Заповядайте!