Извлечение от Общи условия на “Болкан Турбокс ” ООД за Туристически пакет /организирано пътуване/(ТП)

и тяхната продажба на крайни клиенти – туристи

I.              ЗАПИСВАНЕ

 1. Туристът има право да извърши временна резервация чрез попълване на резервационна бланка за туристически пътувания-ТП, включително по телефона. В такъв случай, тя се пази до 2 работни дни, след което трябва да бъде потвърдена, чрез заплащане на депозит.

Информацията, предоставяна в офисите на Туроператора е меродавна и се ползва с приоритет пред тази, която може да бъде почерпена от други информационни източници (интернет, рекламни брошури, радио и тв-предавания и т.н.).

 1. Резервация се прави само след заплащане на депозит в размер на 50% на човек за всички пътувания. Останалата сума в размер на 50% се заплаща минимум 15 /петнадесет/ работни дни преди датата на отпътуване.
 2. Договорът за организирано туристическо пътуване (ДОТП) обвързва “Болкан Турбокс” ЕООД за изпълнение на задълженията му само при препотвърждаване от Туроператора на направената временна резервация, в рамките на два работни дни. Когато междувременно е подписан договор се приема, че е сключен под отлагателно условие, с оглед очакваното потвърждение, а в случай, че липсва такова, Туроператорът предлага други възможности, които Потребителя може да приеме или откаже, без да дължи неустойка или обезщетения.
 3. В срок между 10 и 7 работни дни преди началото на пътуването е необходимо Туристът да посети офиса на  Туроператора, в който е сключен договора, за да му бъде предоставена информацията по чл.32 от Закон за туризма.
 4. Туроператорът поема задължението да подготви, обезпечи и осъществи ТП. Туристът е длъжен да окаже пълно съдействие на Туроператора, включително като представи необходимите документи, за осъществяване на ТП.
 5. Туроператорът не гарантира получаването на виза, а поема само задължението да осигури необходимите формуляри и внесе исканите от Туриста документи пред компетентните органи и служби, включително като извършва уведомяване за необходимостта от интервю. Туристът отговаря за редовността и точното оформление на своя задграничен паспорт.
 6. Туристът е в правото и задължението си да се запознае подробно с валутно-митническия режим и условията за напускане/влизане в Р България.

II.             ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ, ВИЗОВИ УСЛУГИ И ЗАСТРАХОВАНЕ

Турист под 18 годишна възраст, пътуващ с един от родителите или без родител, задължително трябва да притежава и представи на граничните власти, пълномощно, удостоверяващо съгласието на родителите/другия родител за пътуване зад граница. 

 1. Туристът е длъжен да заплаща допълнителните услуги, не влизащи в стойността на туровете, отделно.
 2. Туроператорът извършва настаняването в съответното превозно средство по реда на записването. Изключения са възможни при инвалиди, бременни жени, с оглед на възрастта, здравословното състояние на Туриста и други подобни.
 3. Туроператорът установява цените и всички останали условия на продаваните ТП и своевременно предприема необходимите мерки за известяването на техните изменения. Туроператора има право да променя крайната цена в договора, когато след сключването му се променят с не по-малко от 3% компоненти, участващи във формиране стойността на съответната екскурзия (превоз, хотел, ресторант, курсови разлики и т.н.).
 4. В случай на несвоевременно заплащане, Туроператорът има право да изменя условията на ТП или да анулира извършената резервация със съответните последици.
 5. Туроператорът извършва медицинско застраховане на Туриста, заминаващ извън пределите на Република България, което е включено в цената на ТП и е валидно за времето на пребиване в чужбина за периода, посочен в договора.

Пожелание на Туриста, срещу допълнително заплащане, се извършва застраховка на по-високо ниво и/или с Аssistance.

Туристът е в правото и задължението си да се запознае подробно с предоставената му застрахователна полица.

 1. Туристът има право в едномесечен срок, преди началото на ТП да прехвърля своите права и задължения по договора на трето лице, като уведомява писмено в тридневен срок Туроператора и остава солидарно отговорен за всички произтичащи задължения. В тези случаи, наред с другите възможни разходи, се дължи на Туроператора административна такса за прехвърлянето, в размер на действителните разходи, но не по-малко от 30 лв. на лице.
 2. Лицето, подписало ДОТП, представлява интересите на всички Туристи, чиито имена фигурират в договора, като отговаря за техните лични данни, а така също за изпълнение на всички задължения по договора, както и подпомага 3-те лица да окажат съдействие за провеждане на ТП.
 3. Когато договорът е сключен чрез Турагент, то за информация, контакти, както и при евентуално възникнали проблеми и/или рекламации, Туристите се обръщат първо към него и само при невъзможност за разрешаването им към Туроператора. Всички уведомявания, съобщения и кореспонденция между страните се извършват в офиса на Туроператора, където е сключен договора, респективно - посочените от Туриста адрес, тел. и e-mail.
 4. Във върховия период на туристическия сезон, Туроператорът може да извършва замяна на хотела, с такъв от същата или по-висока категория, по същата дестинация, без промяна на общата цена на ТП.
 5. При липса на минимален брой туристи (само ако е указан в съответната оферта) на Туриста се предлага допълнително заплащане за индивидуално пътуване, преориентиране за друга група или маршрут, а в срок до 10 дни, преди началото, Туроператорът, след като уведоми потребителя, има право да отмени пътуването, като възстановява цялата сума, без да се дължат взаимни неустойки и/или обезщетения.
 6. При отказ на Туриста от ТП по причини, които не са свързани с неизпълнение от Туроператора на неговите задължения, то внесената сума се възстановява изцяло, в срок от седем работни дни, като от нея се удържат/могат да бъдат претендирани следните неустойки, в процент от стойността на ТП по стандартни цени - до 3 месеца – 0%; до 30 дни преди датата на пътуване – 30%; от 29 до 16 дни – 60%; от 15 до 8 дни – 80%; по-малко от 7 дни до началото на ТП – 100%, от пълната стойност на ТП; Специални цени, заплащане се пълната стойност при резервация, без промени и анулация.

III.           УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И АНУЛИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ТУРОВЕ

IV.            НЕУСТОЙКИ И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

Незаплащането в срок на пълната стойност на избраното ТП се счита за отказ на Туриста с предвидените в тази точка последици.

 1. Туроператорът не носи отговорност за изменението на летището за излитане, времето на полета, замяната на типа самолет, извършени от авиокомпанията. Аналогично се прилага разпоредбата и когато се използва друг вид транспорт.
 2. В случай нарушение на законодателството, в която и да е страна от програмата, от Туриста и/или неуважително отношение към социалния строй, обичаите, традициите, религиозните вярвания, несъблюдаване на правилата за лична безопасност, то отговорността се носи изцяло, от и за сметка на съответното лице – нарушител. Когато по аналогични причини, с решение на властите или отговорни лица, на Туриста е отказана възможността да напусне или влезе, в страна от програмата, а също, възможността за превоз или престой в резервиран хотел, вследствие на което ТП е било осъществено, изцяло или частично, без съответния турист, Туроператорът не носи отговорност.

Туроператорът не носи отговорност, когато поради обстоятелствата, изложени по-горе, се е достигнало до закъснение, с повече от 30 (тридесет) минути, на пътуващата група, вследствие на което ТП е било осъществено, изцяло или частично, без съответния турист.

Туроператорът не носи отговорност за настъпили усложнения в провеждането на мероприятието (напр. : непотвърдени резервации за полети и хотели) при промяна по желание на Туриста на първоначалните условия на пътуването (маршрут, времетраене, часове на полети, дати на пътуване и т.н.) в границата от 30 дни преди датата на заминаване.

При наличие на форсмажорни обстоятелства, поради които не може да бъде осъществено или продължено ТП, и настъпили след пълно или частично заплащане на ТП от страна на Туроператора на своите контрагенти, Туроператорът се задължава да изплати на Туриста сума, равностойна на възстановената от партниращия контрагент (туроператор, хотелиер, превозвач и т.н./ в 10 дневен срок от получаването и.

Туроператорът не отговаря за багажа на Туриста (изчезване, загубване, повреждане и т.н.), нито за неговото съдържание, както и не компенсира стойността на услугите, за които Туристът е могъл, но не се е възползвал.

Сумата, изплащана от Туроператора в качеството си на обезщетение за вреди не може да превишава стойността на ТП. При наличието на международни договори, в сила за Република България, отговорността за вреди се ограничава до предвидения там размер, съгласно разпоредбата на чл.40, ал.2 от ЗТ, но не повече от стойността на ТП.

V.             РЕКЛАМАЦИИ

 1. В случай на неточно изпълнение на договора, установено по време на пътуването или престоя, Туристът е длъжен незабавно да уведоми и запознае Туроператора с възникналия проблем. Всички рекламации се отбелязват на мястото, където е станало произшествието, като се съставя констативен Протокол, подписан от лица, компетентни или оторизирани да удостоверят съответните факти и обстоятелства.
 2. Рекламации на Туриста, по повод предоставеното качество и изпълнението на ТП, трябва да се извършат писмено, в 14 дневен срок от момента на завършването на ТП. Туроператорът разглежда получената рекламация в едномесечен срок.
 3. Извършването на рекламация е предпоставка за търсенето на отговорност по съдебен ред.
©
При нас ще резервирате лесно - самолетни билети, стаи в над 200 хиляди хотела в света, почивка в Гърция, почивка в Турция, почивки в България, море в Хърватска, хотели  в Черна Гора, екскурзия в чужбина, круизни пътувания, конферентни прояви.
Лиценз за туроператор с Удостоверение за регистрация № РКК-01-05979. Застраховка на туроператора по ЗТ с полица № 0650000185/001 валидна до 23.08.2019 г. на ЗД Евроинс АД.
Уважаеми клиенти, информацията за категорията на хотелите, представени в wwwbalkantourboxcom  не е официална, а е мнение за ниво на обслужване на потребители на balkantourboxcom и служители на фирмата. Информацията, публикувана на сайта е с информативна и рекламна цел и е възможно да има допуснати грешки, неточности и пропуски. Съгласно ЗТ за достоверна и вярна се счита информацията, предоставена в офиса на фирмата или от оторизираните агенти.